Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào bắt đầu trích khấu hao??
Tài chính | Cố phiếu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Khi đưa một tài sản cố định vào sử dụng và trích khấu hao, thì việc tính khấu hao tháng đầu tiên theo nguyên tắc tròn tháng, hay tính khấu hao chi tiết theo từng ngày, tính từ ngày biên bản là một trong 2 lựa chọn của kế toán.
Chức năng kế tóan tài sản cố định của Kế toán 1A hỗ trợ cả 2 cách tính khấu hao cho tháng đầu tiên: từ ngày biên bản (tính chi tiết tới ngày) và từ kỳ biên bản (tính tròn tháng).
Bên cạnh đó, thì việc tính phân bổ số khấu hao của các tài sản cho các đối tượng nhận chi phí khấu hao trong kỳ theo số ngày thực tế sử dụng cũng được thực hiện rất dễ dàng trong Kế toán 1A ngay trên màn hình Bảng tính và phân bổ khấu hao.

TÍNH KHẤU HAO TỪ NGÀY BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
Khi lựa chọn tính khấu hao tháng đầu tiên từ ngày bắt đầu sử dụng, thì trên biên bản ghi tăng TSCĐ cần chọn Ngày biên bản là ngày bắt đầu sử dụng và tính khấu hao, đồng thời chọn ô Áp dụng là “Từ ngày biên bản”. Phần mềm sẽ tự động tính số khấu hao phải trích tháng đầu tiên theo tỷ lệ số ngày còn lại trong tháng (tính từ ngày biên bản tới cuối tháng)

Ví dụ máy xúc Kobel đưa vào sử dụng và trích khấu hao từ ngày 20/01/2009, thì cần lập Biên bản ghi tăng TSCĐ như sau, với Ngày biên bản là 20/01/2009 và phương án Áp dụng biên bản “Từ ngày biên bản”. Thời hạn sử dụng của tài sản là 15 năm (180 tháng)
04/04/2010 Đăng bởi QA.blessyou
2 trong số 2
Khi tài sản được ghi tăng thì bắt đầu trính khấu hao. Hiện nay các doanhnghiệp phải tính khấu hao theo nguyên tắc tròn ngày
31/03/2011 Đăng bởi MsNgân
Bạn cũng có thể quan tâm
đăng ký mức trích khấu hao tài sản cố định khi nào??
Khi nào thôi trích khấu háo tài sản?
đăng ký mức trích khấu hao tài sản cố định khi nào?
khấu hao TSCĐ
Không đăng ký trích khấu hao TSCĐ có được tính chi phí được trừ để xác định thuế TNDN
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp