Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hạch toán như thế nào ?
Tài vụ | Kinh tế 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 6
1. Hàng quý, xác định số thuế tạm nộp vào NSNN, kế toán ghi:
Nợ TK 8211- Chi phí thuế TNDN hiện hành: số tạm tính
Có TK 3334- Thuế TNDN: số tạm tính
Khi thực nộp số thuế này:
Nợ TK 3334 – Thuế TNDN
Có TK 111, 112...
2. Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của khoản thuế TNDN các năm trước, Doanh nghiệp được hạch toán điều chỉnh số thuế tăng hoặc giảm của các năm trước này vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm phát hiện sai sót:
+ Nếu thuế TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung, kế toán ghi:
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành: Phần sai sót nộp bổ sung
Có TK 3334 – Thuế TNDN: Phần sai sót nộp bổ sung
Khi thực nộp số thuế này:
Nợ TK 3334 – Thuế TNDN
Có TK 111, 112...
+ Nếu thuế TNDN hiện hành của các năm trước được ghi giảm, kế toán ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế TNDN hiện hành: Phần chênh lệch giảm
Có TK 8221 – Chi phí thuế TNDN hiện hành: Phần chênh lệch giảm
3. Cuối năm tài chính
- So sánh số đã tạm nộp với số thuế TNDN quyết toá phải nộp trong năm, kế toán ghi:
+ Nếu số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số quyết toán năm phải nộp
Nợ TK 8211- Chi phí thuế TNDN hiện hành: Phần nộp bổ sung
Có TK 3334 – Thuế TNDN: Phần nộp bổ sung
Khi thực nộp số thuế này:
Nợ TK 3334 – Thuế TNDN
Có TK 111, 112...
+ Nếu số thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn số quyết toán năm phải nộp
Nợ TK 3334- Thuế TNDN: Chênh lệch giảm
Có TK 8211- Chi phí thuế TNDN hiện hành: Chênh lệch giảm
- So sánh tổng số phát sinh bên Nợ TK 8211 và tổng số phát sinh bên Có TK 8211 để kết chuyển chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, kế toán ghi:
+ Nếu TK 8211 có tổng số phát sinh bên bên Nợ lớn hơn tổng số phát sinh bên Có
Nợ TK 911 –Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành
+ Nếu TK 8211 có tổng số phát sinh bên bên Nợ nhỏ hơn tổng số phát sinh bên Có
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành
Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
21/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 6
Bạn nói như thế là Ngược rồi bạn ơi:
+ Nếu số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số quyết toán năm phải nộp phải giảm thuế TNDN phải nộp thì bạn lại ghi tảng thêm số thuế TNDN phải nộp
Nếu số thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn số quyết toán năm phải nộp phải ghi tăng số thuế TNDN phải nộp chứ.
Bút toán bổ sung và giảm số thuế TNDN phải nộp của bạn phải đổi ngược lại mới là đúng.
25/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập chịu thuế * thuế suất
Trong đó Thu nhập chịu thuế là Tổng lợi nhuận trước thuế(sau khi kết thúc chu kì kinh doanh) >0 (nếu lợi nhuận trước thuế <0 hoặc bằng 0 thì không phải đóng thuế)
Còn thuế suất được quy định cho từng loại sản phẩm, dịch vụ được quy định trong luật thuế.
26/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
- Khi quyết toán thuế tndn, chúng ta có phải loại ra phần tạm tính quý hay không? nếu không loại thì số dư trên tk 4212 sẽ không chính xác, vì nó đã bao gồm luôn cả chi phí thuế tndn các quý rồi.
-Khi chúng ta quyết toán thuế tndn, phát hiện tăng hoặc giảm số thuế tndn phải nộp thì chúng ta hạch toán vào sổ tháng 12 của năm tài chính để ra 1 bảng cân đối số phát sinh để làm báo cáo tài chính. Hay là chúng ta hạch toán bút toán điều chỉnh tăng hoặc giảm số thuế tndn  vào tháng 1 của năm tiếp theo? Mong các anh chị giúp đỡ!
- Nếu như trong năm mình tạm tính có lãi, nhưng mà công ty còn lỗ đầu kỳ. Cuối năm chuyển lỗ thì cty vẫn còn lỗ lúc này số thuế tndn phải nộp nhỏ hơn số tiền đã nộp khi tạm tính, thì làm bút toán đ/c. Nợ 3334 có 8211, vậy thì sẽ trên tk 4212 sẽ dư 1 khoản tiền = số dư trên tài khoản 8211 làm cho trên bảng cân đối số phát sinh lại thể hiệntk 4212 có sd có. Trường hợp này ko biết xử lý ra sao?
01/02/2012 Đăng bởi oanhnguyen1910
5 trong số 6
đã làm bút toán điều chỉnh rồi thì trên TK 821 hai bên N-C sẽ cân nhau còn đâu ma kết chuyển sang 911 nữa khi đó làm gi ảnh hưởng tới ma mình nghĩ sẽ d/c but toan liên quan đến tk 111va 821 nếu như đã đóng thuế rồi còn chưa thi minh d/c trên 3334va 8211 là đủ
14/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
ban QA.tradao noi dung nhung hinh nhu ban da noi ngược.
- Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp, kế toán ghi:

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp,(8211 <3334 thực tế) kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có các TK 111, 112,…

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp,(8211 >3334 thực tế)  thì số chênh lệch kế toán ghi giảm chi phí số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
- Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.
13/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách hạch toán kế toán khi bị truy thu thuế GTGT?
Tạm ứng tiền hạch toán thế nào?
Khoản tiền ấn định thuế hạch toán thế nào?
Hạch toán thuế gtgt và thuế tndn phải nộp bổ sung sau khi quyết toán thuế như thế nào?
Thuế gtgt hạch toán như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp