Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Viet nam co bao nhieu vi vua
Văn hóa xã hội 29/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Tặng Bạn :
Họ Hồng Bàng( 2879 - 257 Trước công nguyên )
Nhà Thục( 257 - 207 Trước công nguyên )
Nhà Triệu( 207 - 111 Trước công nguyên )
Giao Chỉ và Nhà Tây Hán( 111 TCN - 39 SCN )
Hai Bà Trưng( 40 - 43 )
Nhà Đông Hán( 25-220 )
Nhà Đông Ngô( 222 - 280 )
Bà Triệu
Nhà Tiền Lý( 544 - 602 )
Triệu Việt Vương(549 - 571 )
Hậu Lý Nam Đế( 571 - 602 )
Nhà Tùy - Đường(603 - 939)
Mai Hắc Đế
Bố Cái Đại Vương
Khúc Thừa Dụ
Khúc Hạo
Khúc Thừa Mỹ
Dương Đình Nghệ
Nhà Ngô ( 939 - 965 )
Ngô Quyền
Hậu Ngô Vương
Nhà Đinh
Đinh Tiên Hoàng
Phế Đế
Nhà Tiền Lê ( 980 - 1009 )
Lê Đại Hành
Lê Trung Tông
Lê Long Đĩnh
Nhà Lý ( 1010- 1225 )
Lý Thái Tổ
Lý Thái Tông
Lý Thánh Tông
Lý Nhân Tông
Lý Thần Tông
Lý Anh Tông
Lý Cao Tông
Lý Huệ Tông
Lý Chiêu Hoàng
Nhà Trần ( 1225 - 1400 )
Trần Thái Tông ( 1225 - 1258 )
Trần Thánh Tông ( 1258 - 1278 )
Trần Nhân Tông ( 1279 - 1293 )
Trần Anh Tông ( 1293 - 1314 )
Trần Minh Tông ( 1314 - 1329 )
Trần Hiền Tông ( 1329 - 1341 )
Trần Dụ Tông ( 1341 - 1369 )
Trần Nghệ Tông (1370 - 1372 )
Trần Duệ Tông ( 1372 - 1377 )
Trần Phế Đế ( 1377 - 1388 )
Trần Thuận Tông ( 1388 - 1398 )
Trần Thiếu Đế ( 1398 - 1400)
Nhà Hồ ( 1400 - 1407 )
Hồ Quý Ly ( 1400 )
Hồ Hán Thương ( 1401 - 1407 )
Nhà Hậu Trần ( 1407 - 1413 )
Giản Định Đế ( 1407 - 1409 )
Trùng Quang Đế ( 1409 - 1413 )
Thuộc Minh ( 1414 - 1417 )
Nhà Lê ( 1428 - 1527 )
Lê Lợi ( 1428 - 1433 )
Lê Thái Tông ( 1434 - 1442 )
Lê Nhân Tông ( 1443 - 1459 )
Lê Thánh Tông ( 1460 - 1497 )
Lê Hiến Tông ( 1497 - 1504 )
Lê Túc Tông ( 1504 )
Lê Uy Mục ( 1505 - 1510 )
Lê Tơng Dực ( 1510 - 1516 )
Lê Chiêu Tông ( 1516 - 1522 )
Lê Cung Hoàng ( 1522 - 1527 )
Nhà Mạc ( 1527 - 1592 )
Mạc Đăng Dung ( 1527 - 1529 )
Mạc Đăng Doanh ( 1530 - 1540 )
Mạc Phúc Hải ( 1541 - 1546 )
Mạc Phúc Nguyên ( 1546 - 1561 )
Mạc Mậu Hợp ( 1562 - 1592 )
Nhà Hậu Lê
Lê Trang Tông _ Trịnh Kiểm ( 1533 - 1548 )
Lê Trung Tông ( 1548 - 1556 )
Lê Anh Tông ( 1556 - 1573 )
Lê Thế Tông ( 1573 - 1599 )
Lê Kính Tông ( 1600 - 1619 )
Lê Thần Tông ( 1649 - 1662 )
Lê Chân Tông - Trịnh Táng ( 1643 - 1649 )
Lê Huyền Tông ( 1663 - 1671 )
Lê Gia Tông - Trịnh Tạc ( 1672 - 1675 )
Lê Hy Tông ( 1676 - 1704 )
Lê Dụ Tông - Trịnh Cương ( 1705 - 1728 )
Hồng Đức Tông ( 1729 - 1732 )
Lê Thuần Tông - Trịnh Giang ( 1732 - 1735 )
Lê Ỷ Tông ( 1735 - 1740 )
Lê Hiền Tông - Trịnh Doanh - Trịnh Sâm ( 1740 - 1786 )
Lê Chiêu Thống ( 1787 - 1789 )
Nhà Tây Sơn ( 1778 - 1802 )
Thái Đức Hoàng Đế ( 1778 -1793 )
Quang Trung Nguyễn Huệ ( 1789 - 1792 )
Cảnh Thịnh Hoàng Đế ( 1793 - 1802 )
Chúa Trịnh ( 1545 - 1786 )
Thế Tổ Minh Khang - Thái Vương Trịnh Kiểm ( 1545 - 1570 )
Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng ( 1570 - 1623 )
Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng ( 1623 - 1652 )
Hoằng Tổ Dương Vương Trịnh Tạc ( 1653 - 1682 )
Chiêu Tổ Khang Vương Trịnh Căn (1682 - 1709 )
Hy Tổ Nhân Vương Trịnh Cương ( 1709 - 1729 )
Dụ Tổ Thuận Vương Trịnh Giang ( 1729 - 1740 )
Nghị Tổ Ân Vương Trịnh Doanh ( 1740 - 1767 )
Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm ( 1767 - 1782 )
Đoan Nam Vương Trịnh Tông ( 1782 - 1786 )
Ân Đô Vơng Trịnh Bồng ( 9/1786 - 9/1787 )
Chúa Nguyễn ( 1600 - 1802 )
Nguyễn Hoàng ( 1600 - 1613 )
Nguyễn Phúc Nguyên ( 1613 - 1635 )
Nguyễn Phúc Lan ( 1635 - 1648 )
Nguyễn Phúc Tần ( 1648 - 1687 )
Nguyễn Phúc Trần ( 1687 - 1691 )
Nguyễn Phúc Chu ( 1691 - 1725 )
Nguyễn Phúc Chú ( 1725 - 1783 )
Nguyễn Phúc Khoát ( 1783 - 1765 )
Nguyễn Phúc Thuần ( 1765 - 1777 )
Nguyễn Phúc Ánh ( 1780 - 1802 )
Nhà Nguyễn ( 1802 - 1883 )
Gia Long Hoàng Đế ( 1802 - 1819 )
Minh Mạng Hoàng Đế ( 1820 - 1840 )
Thiệu Trị Hoàng Đế ( 1841 - 1847 )
Tự Đức Hoàng Đế ( 1848 - 1883 )
Dục Đức ( 3 ngày )
Hiệp Hòa ( 6/ 1883 - 11/1883 )
Kiến Phúc ( 12/1883 - 8/1884 )
Hàm Nghi ( 8/1884 - 8/1885 )
Đồng Khánh ( 10/1885 - 12/1888 )
Thành Thái ( 1/1889 - 7/1907 )
Duy Tân ( 1907 - 1916 )
Khải Định ( 1916 - 1925 )
Bảo Đại ( 1926 - 1945 )
29/12/2011 Đăng bởi Chú Tễu
2 trong số 2
Thời Hồng Bàng - Văn Lang có 18 đời hùng vương ( theo sử sách thì chưa gọi là vua).
Thời Nhà Thục - Người đầu tiên gọi là VUA là An Dương Vương (Thục Phán).
Thời Nhà triệu gồm 5 vị: Triệu Vũ Vương, Triệu Văn Vương, Triệu Minh Vương, Triệu Ai Vương, Triệu Thuật Dương Vương.
Thời Nhà Tiền Lý có 3 vị: Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương, Hâuk Lý Nam Đế.
Thời Nhà Ngô có 3 vị:
Thời Nhà Đinh có 2 vị:
Thời Nhà Tiền Lê có 3 vị:
Thời Nhà Tiền Lý có 10 vị:
Thời Nhà Trần có 13 vị:
Thời Nhà Hồ có  2  vị:
Thời Nhà Hậu Trần có 2 vị:
Thời thuộc Minh có  1  vị:
Thời Nhà Hậu Lê có  11  vị:
Thời Nam Băc triều, Nhà Mạc có 6 vị, Nhà Hậu Lê có 16 vị (vì có 1 vị làm 2 lần, nên chỉ tính 1):
Thời Trịnh Nguyễn Phân tranh; Chúa Trịnh có  12  vị, Chúa Nguyễn có 10 vị:
Thời phong kiến tái thống nhất: Nhà Tây Sơn có 3 vị, Nhà Nguyễn có 13 vị:
    Như vậy, tổng cộng có: 116 vi ( cả Chúa)
29/12/2011 Đăng bởi Xồng Bá Chả
Bạn cũng có thể quan tâm
AI LAM VUA NGAN NHAT TRONG CAC TRIEU DAI O VIET NAM
viet nam co bao nhieu dan toc
1000000euro Doi duoc bao nhieu viet nam dong
240000usd bang bao nhieu tien viet nam
nươc viet nam co bao nhieu ban hien phap
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp