Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giúp mình tìm GTLN của biểu thức này = côsi ( cauchy)
y = x / (x^2 + 2)   với x>0
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử | Phần mềm 14/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm giá trị lớn nhất của biểu thức -x^2 + 4x -5
tìm MIN của biểu thức (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 5x + 180/(x-1) điều kiện x khác 1
Tìm GTLN và GTNN của biểu thức: (x - y)/(x^4 + y^4 + 6)
giúp em bài này với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp