Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phân biệt giúp mình "near", "nearly" và "nearby"
Khoa học và Giáo dục | Ngoại ngữ 12/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
nearly đi với số lượng, near đi với nơi chốn
Near là tính từ, trạng từ hoặc động từ
***Tính từ : gần : thường không dùng trước danh từ.
eg:
My school is very near.

*** trạng từ
eg:
She took a step nearer.

*** Giới từ
Do you live near here?

*** Động từ
She was nearing the end of her life.


Nearby : chỉ là adj và adv mà thôi. Khi là tính từ, thường dùng trước danh từ
eg: My school is located in a nearby city.
copy trên Google.com đó
12/08/2012 Đăng bởi Những con ngưoif không biết đi về đâu
Bạn cũng có thể quan tâm
Phân biệt
James Thomas Davis - cái tên này có gì đặc biệt?
phân tích đặc điểm của chứng khoán? có ai giúp e ko
Phân biệt cơ và thịt?
phân biệt tiểu phẩm và tác phẩm
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp