Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
I think his health doesn't ..... him to play guitar these days
giup ho voi
Ngoại ngữ 12/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
appropriate for
12/10/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
2 trong số 3
allow
12/10/2012 Đăng bởi congchuanho
3 trong số 3
allow
13/10/2012 Đăng bởi pucca_cute
Bạn cũng có thể quan tâm
how often do you play sports
i my opinion , action film is exciting
HELP ME! TAG QUESTION: I THINK YOU LIKE APPLE,... a: DO YOU? b: DON'T YOU?
A: " Do you think the door is so dirty? .B: Oh, yes. I .......it later "
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp