Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cac bien phap to chuc phoi hop thuc hien phong chong toi pham trong hoc sinh sinh vien
Internet | Ngoại ngữ 16/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
1. Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Chủ động phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng ở địa phương để có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ, nhà giáo đối với âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái với quy định của Pháp luật.

3. Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và Gia đình người học, đặc biệt là cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Định kỳ phối hợp với công an địa phương tổ chức giao ban, kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp quản lý người học ở ngoại trú.

4. Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học, công an địa phương và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng Dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động,...đối với người học. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, Giám sát, giải toả các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học, ký túc xá nếu có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt động Vi phạm pháp luật.

5. Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với người học trong các môn học chính khoá và hoạt động ngoại khoá. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người học, cán bộ, nhà giáo.

6. Thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến vấn đề hội nhập, hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, tiếp nhận, sử dụng viện trợ, học bổng của cá nhân, tổ chức      nước ngoài; chủ động cung cấp cho cơ quan công an thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến Yếu tố nước ngoài để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

7. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động Tự quản của người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường.

8. Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách công tác bảo vệ an ninh, trật tự và đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên. Đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để các lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

9. Hiệu trưởng (Giám đốc) nhà trường định kỳ chủ trì tổ chức đối thoại với người học và cán bộ, nhà giáo để phát hiện, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo Thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của người học và cán bộ, nhà giáo; xử lý kịp thời biểu hiện gây mất an ninh nội bộ, Tham nhũng, Lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết, khiếu kiện tập thể, vượt cấp.

http://luat.xalo.vn/phap-luat/Thong-tu-lien-tich/189132243/Huong-dan-phoi-hop-thuc-hien-cong-tac-bao-dam-an-ninh-trat-tu-tai-cac-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan.html

my yahoo: nst_10a1
Thân !
22/11/2010 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
Bạn cũng có thể quan tâm
neu cac yeu to cau thanh vi pham hanh chinh? cho y kien ve viec dau tranh phong chong vi pham hanh chinh o viet nam
UBND cap phuong co quyen bai nhiem chu nhiem hop tac xa vi pham hanh vi chong lai chinh sach cua Nha n­uoc khong
phuong phap tu thu phan va giao phoi gay hien tuong thai thoai nhung tai sao nguoi ta van su dung cho chon giong
sinh vien thich an mon gi nhat
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp