Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số? có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số
Khoa học & Toán học 09/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
So chan co 4 chu so nen hang don vi xuat hien 5 so là 0, 2, 4, 6, 8, hàng nghìn xuat hien 9 so là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hàng tram và hàng chuc xuat hien 10 so là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ta có: 9*10*10*5=4500 (so)
Vay co the lap 4500 so chan co 4 chu so

So tu nhien co 3 chu so nen hang don vi và hang chuc xuat hien 10 so là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hang tram xua hien 9 so là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ta có: 9*10*10=900 (so)
Vay co the lap 900 so tu nhien co 3 chu so
09/07/2013 Đăng bởi Dat ten chua
2 trong số 3
có số số chẵn có 4 chữ số là
   ( 9998 - 1000 ) : 2 + 1 = 4500
có số số tự nhiên có 3 chữ số
   ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900
Từ 2 phép tính trên ta suy ra công thức
   tính số số hạng
 ( số cuối - số đầu ) : khoảng cách các số hạng + 1
   tính tổng
 (số cuối + số đầu ) * số hạng : 2
30/07/2013 Đăng bởi Trần Mạnh Hùng
3 trong số 3
So chan co 4 chu so nen hang don vi xuat hien 5 so là 0, 2, 4, 6, 8, hàng nghìn xuat hien 9 so là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hàng tram và hàng chuc xuat hien 10 so là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ta có: 9*10*10*5=4500 (so
hoặc
số có 4 chữ số phải từ 1000 đến 9999 có tất cả (9999-1000) + 1 = 9000 sốmà số chẵn và lẻ nối tiếp nhau hợp lại thành nên số chẵn cần tìm là 9000:2= 4500
26/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
a)Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà co chữ số tận cùng là1 và 6
Chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu ????
số 999^4 +999 có ba số tận cùng là bao nhiêu?
số không có bao nhiêu cách gọi
có mấy số có hai lớp thỏa mãn lớp đơn vị gồm các chữ số 1 lớp nghìn gồm 3 chữ số chẵn khác nhau khác 0 và nhỏ hơn 8
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp