Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt?
Đời sống | Xã hội | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 7
Sức lao động:
Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể con người đang sống và được người đó sử dụng vào sx hh.
Trong mọi xh, sức lao động đều là yếu tố của sx nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hoá với hai điều kiện sau:
Người lao động được tự do về thân thể, tức là có quyền tự chủ về sức lao động của mình và chỉ bán sức lao động trong một thời gian nhất định,
Người lao động ko có TLSX, ko có khả năng bán cái gì ngoài sức lđ.
Hàng hoá sức lđ:
-Hàng hoá slđ là một hàng hoá đặc biệt, nó tồn tại trong con người và người ta chỉ có thể bán nó trong một khoản thời gian nhất định. Vì thế giá trị và giá trị sử dụng của nó khác với hàng hoá thông thường.
-Giá trị của hàng hoá slđ cũng do lượng lao động xh cần thiết để sx và tái sx ra slđ quyết định. Cho nên giá trị của hàng hoá slđ được xác định gián tiếp qua giá trị những hàng hoá tiêu dùng mà người lao động dùng để tái sản xuất slđ để nuôi sống gia đình và chi phí học tập.
- Mặc khác lượng giá trị hàng hoá slđ bao gồm cả yếu tố tinh thần, vật chất và phụ thuộc vào đk lịch sử, đk sx của mỗi quốc gia...Giá trị slđ ko cố định : tăng lên khi nhu cầu trung bình về hàng hoá, dịch vụ của con người tăng và yêu cầu kỷ thuật lao động tăng; Giảm khi năng suất lao động xh tăng làm giảm giá trị hàng hoá tiêu dùng.
- Giá trị sử dụng của hàng hoá slđ là khả năng thực hiện 1 loại lao động cụ thể nào đó và được thể hiện ra trong quá trình lao động. Giá trị sử dụng của slđ phải phù hợp với yêu cầu của người sử dụng slđ. Vì thế việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn là điều mà người lao động phải thường xuyên quan tâm đến nếu ko muốn bị đào thải, thất nghiệp.
- Trong quá trình lao động, slđ đã chuyển hoá toàn bộ những lao động quá khứ của TLSX và lao động mới của nó sang sản phẩm mới, vì thế nó tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của nó. Đây chính là giá trị sử dụng đặc biệt của hàng hoá slđ. nguồn gốc của sự tăng giá trị trong quá trình sx, nguồn gốc của sự giàu có, nguồn gốc của GTTD.
09/04/2010 Đăng bởi congchua
2 trong số 7
sức lao động là một hàng hóa đặc biệt vì
sức lao động là toàn bộ những năng lực tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng trong sản xuất
sức lao động trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện sau đây
người lao động tự do về bản thân làm chủ được sức lao động của mình và có thể bán sức lao động của mình như một hàng hóa
người lao động không có tư liệu sản xuất hoặc của cải gì cả
sức lao động là một loại hàng hóa nên nó co hai thuộc tính
giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa
đặc biệt khi sử dụng nó có khả năng tạo ra một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu của bản thân nó được gọi là giá trị thặng dư
14/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 7
sức lao động là một hàng hóa đặc biệt vì
sức lao động là toàn bộ những năng lực tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng trong sản xuất
sức lao động trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện sau đây
người lao động tự do về bản thân làm chủ được sức lao động của mình và có thể bán sức lao động của mình như một hàng hóa
người lao động không có tư liệu sản xuất hoặc của cải gì cả
sức lao động là một loại hàng hóa nên nó co hai thuộc tính
giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa
đặc biệt khi sử dụng nó có khả năng tạo ra một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu của bản thân nó được gọi là giá trị thặng dư
14/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 7
Hàng hóa sức lao động
a. Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong mỗi con người, mà người đó có khả năng đem ra sử dụng để tạo ra của cải vật chất
b. Điều kiện, sức lao động biến thành hàng hóa:
Một là, người có sức lao động phải được tự do về thân thể để có quyền đem bán sức lao động của mình.
Hai là, người có sức lao động hoàn toàn mất hết mọi tư liệu sản xuất, chỉ còn lại sức lao động là tài sản duy nhất. Để khỏi chết đói họ không còn con đường nào khác là phải bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình.
Hàng hóa sức lao động ra đời đánh dấu một giai đoạn mới trong xã hội tư bản, nó là một phạm trù lịch sử, sinh ra và mất đi cùng với phương thức sản xuất của nó, và cũng như mọi hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng .
c. Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động:
- Giá trị của hàng hóa sức lao động là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Nói một cách cụ thể: Giá trị của hàng hóa sức lao động bằng giá trị những tư liệu tiêu dùng cần thiết về vật chất và tinh thần để nuôi sống người lao động và gia đình họ, cũng như những chi phí để đào tạo chuyên môn. Giá trị hàng hóa sức lao động có tính lịch sử và xã hội, do đó tùy thuộc vào điều kiện mỗi nước và từng thời kỳ mà giá trị của hàng hóa sức lao động cao hay thấp.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động:
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động cũng giống như hàng hóa thông thường là ở chỗ nó làm thỏa mãn nhu cầu nào đó của người mua, nhưng hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường là quá trình tiêu dùng nó đã sản xuất ra một giá trị lớn hơn giá trị bản thân nó mà nhà tư bản đã mua. Phần lớn hơn đó, chính là giá trị thặng dư. Vì vậy, nghiên cứu giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản
13/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 7
Hàng hóa sức lao động
a. Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong mỗi con người, mà người đó có khả năng đem ra sử dụng để tạo ra của cải vật chất
b. Điều kiện, sức lao động biến thành hàng hóa:
Một là, người có sức lao động phải được tự do về thân thể để có quyền đem bán sức lao động của mình.
Hai là, người có sức lao động hoàn toàn mất hết mọi tư liệu sản xuất, chỉ còn lại sức lao động là tài sản duy nhất. Để khỏi chết đói họ không còn con đường nào khác là phải bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình.
Hàng hóa sức lao động ra đời đánh dấu một giai đoạn mới trong xã hội tư bản, nó là một phạm trù lịch sử, sinh ra và mất đi cùng với phương thức sản xuất của nó, và cũng như mọi hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng .
c. Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động:
- Giá trị của hàng hóa sức lao động là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Nói một cách cụ thể: Giá trị của hàng hóa sức lao động bằng giá trị những tư liệu tiêu dùng cần thiết về vật chất và tinh thần để nuôi sống người lao động và gia đình họ, cũng như những chi phí để đào tạo chuyên môn. Giá trị hàng hóa sức lao động có tính lịch sử và xã hội, do đó tùy thuộc vào điều kiện mỗi nước và từng thời kỳ mà giá trị của hàng hóa sức lao động cao hay thấp.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động:
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động cũng giống như hàng hóa thông thường là ở chỗ nó làm thỏa mãn nhu cầu nào đó của người mua, nhưng hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường là quá trình tiêu dùng nó đã sản xuất ra một giá trị lớn hơn giá trị bản thân nó mà nhà tư bản đã mua. Phần lớn hơn đó, chính là giá trị thặng dư. Vì vậy, nghiên cứu giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản
08/05/2013 Đăng bởi hoang phi
6 trong số 7
Vì sao nói hàng hóa sức lao động là một hàng hóa đặc biệt?
06/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
Sức lao động là một hàng hóa đặc biệt vì nó không bị mất đi sau khi bán, nó vẫn tồn tại bên trong người bán  và nó chỉ bán được trong một thời gian nhất định. Ngoài ra nó còn đặc biệt bởi 2 thuộc tính của nó là giá trị và giá trị sử dụng :
1) Giá trị hàng hóa sức lao động là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động của người công nhân. SX và tái SX sức lao động của người công nhân được thể hiện qua việc tiêu dùng cá nhân của người công nhân. Do đó, giá trị của hàng hóa sức lao động được quyết định bởi giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì cuộc sống của người công nhân và những người thay thế (gia đình người công nhân) cả về vật chất và tinh thần; ngoài ra còn có cả chi phí đào tạo người công nhân
Điều đặc biệt ở đây là giá trị hàng hóa SLĐ bao gồm cả yếu tổ vật chất lẫn tinh thần, nghĩa là các yếu tố hợp thành của giá trị hàng hóa SLĐ còn phụ thuộc vào điều kiện của từng quốc gia như trình độ lực lượng sản xuất, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, thời tiết, khí hậu, . . .
Giá trị của hàng hóa SLĐ bao gồm:
- Giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì sức lao động của CN ở điều kiện SH bình thường
- Chi phí đào tạo tùy vào mức độ phức tạp của SLĐ
- Giá trị TLSHCT để duy trì cuộc sống của những người thay thế (gia đình của CN)

2) Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động:
được thể hiện qua quá trình tiêu dùng sức lao động, nghĩa là quá trình sản xuất ra hàng hóa.
Điều đặc biệt ở đây là giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động khác so với những hàng hóa thông thường ở chỗ nó tạo ra giá trị mới lớn hơn so với giá trị bản thân nó. Giá trị tăng thêm này là giá trị thặng dư.
Như vậy giá trị sử dụng của hàng hóa SLĐ khác với hàng hóa thông thường, sự khác nhau đó là khi tiêu dùng các hàng hóa thông thường, thì đó là tiêu dùng hết, không sinh ra giá trị mới. Còn tiêu dùng hàng hóa SLĐ là tạo ra giá trị mới
16/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
chứng minh sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt
Vì sao hàng hóa là sức lao động đặc biệt?
Giữa lao động và sức lao động cái nào là hàng hóa?
"tiền công là giá cả hàng hóa sức lao động chứ không phải là giá cả của lao động" .Ý nghĩa
tại sao hàng hóa văn hóa là loại hàng hóa đặc biệt?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp