Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cuộc "đấu tranh giai cấp ở việt nam hiện nay diển ra như thế nào?"
môn giáo dục chính trị hệ trung cấp
Xã hội | Khoa học & Toán học | Sự nghiệp | Trung học 17/12/2010 Đăng bởi nhox
Câu trả lời
1 trong số 4
Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không còn trực diện như thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà nó ẩn giấu đằng sau qua các cuộc đấu tranh về kinh tế, văn hoá, tư tưởng. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh bảo vệ chính quyền mà còn định hướng đi lên CNXH.
- Một số cán bộ thoái hoá, biến chất vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp đã tiếp tay cho những nhân tố gây mất ổn định xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân.
- Mặt khác còn do những vấn đề toàn cầu đang đặt ra một cách gay gắt, nó nhường như lấn áp vấn đề đấu tranh giai cấp như AIDS, dịch cúm gia cầm, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số…
- Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong từng con người một giữa cái thiện và cái ác, giữa cái bảo thủ, lạc hậu & cái tiến bộ, giữa cái cũ & cái mới, giữa truyền thống và hiện đại,…
* Nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta:
- Cũng cố chính quyền về tay nhân dân để chính quyền thật sự là của dân, do dân & vì dân
- Về kinh tế phải xây dựng thành công CNXH, trước hết phải thực hiện thành công CNH, HĐH đất nước.
- Xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
- Giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc.
- Phải sử dụng 1 cách có hiệu quả các thành phần kinh tế phi XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
- Chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, giữ vững định hướng phát triển XHCN.
17/12/2010 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 4
Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không còn trực diện như thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà nó ẩn giấu đằng sau qua các cuộc đấu tranh về kinh tế, văn hoá, tư tưởng. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh bảo vệ chính quyền mà còn định hướng đi lên CNXH.
- Một số cán bộ thoái hoá, biến chất vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp đã tiếp tay cho những nhân tố gây mất ổn định xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân.
- Mặt khác còn do những vấn đề toàn cầu đang đặt ra một cách gay gắt, nó nhường như lấn áp vấn đề đấu tranh giai cấp như AIDS, dịch cúm gia cầm, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số…
- Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong từng con người một giữa cái thiện và cái ác, giữa cái bảo thủ, lạc hậu & cái tiến bộ, giữa cái cũ & cái mới, giữa truyền thống và hiện đại,…
* Nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta:
- Cũng cố chính quyền về tay nhân dân để chính quyền thật sự là của dân, do dân & vì dân
- Về kinh tế phải xây dựng thành công CNXH, trước hết phải thực hiện thành công CNH, HĐH đất nước.
- Xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
- Giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc.
- Phải sử dụng 1 cách có hiệu quả các thành phần kinh tế phi XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
- Chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, giữ vững định hướng phát triển XHCN.
23/12/2010 Đăng bởi Trương Vô Kị
3 trong số 4
hiện nay ở việt nam ta : giai cấp vô sản (công nhân trước đây) nay lại giàu hơn giai cấp nông dân.  nay nông dân bỏ ruộng đồng đi theo giai cấp công nhân (vô sản) nhiều lắm , ai làm nông nghiệp nhiều đất khó mà thue được người làm /
đấu tranh giai cấp hiện nay là tự nguyện , tự nguyện bỏ tài sản để trở thành Vô Sản cho sướng . khi đã thanh giai cấp vô sản rồi thì lại đấu tranh để phấn đấu trở thành giới chủ của những người vô sản .
05/05/2011 Đăng bởi tragiang
4 trong số 4
làm gì để giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp hiện nay của nước ta
24/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm cách nào để :không có đấu tranh giai cấp khi giai cấp vẫn còn tồn tại?
tại sao pháp luật và nhà nước đều là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp
phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của mác két
Vì sao phong trào đấu tranh luôn luôn bị thất bại?
từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ,hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp