Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Xin hỏi mẫu đơn trình báo mất tài sản như thế nào?
Kinh tế | Tài vụ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
"ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quận (huyện): ……………           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phường (xã)  : ……….……

ĐƠN CỚ MẤT

     Kính gởi: …………………………………………………………...

     Trích yếu: ………………………………………………………….

     Tôi tên: …………………………………………………………………………..

     Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..………………………..

     Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

     Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:………………

     Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Khóm: …………………..

     Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ………………………

           Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ……….

     Tôi có mất: ………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     Tại: ………………………………………………………………………………

     Lý do: ……………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

                                         …………, ngày …. tháng …. năm …...

                                                       Người viết đơn

     Người chứng thứ nhất

                                                                  XÁC NHẬN

     Người chứng thứ hai                                 của cơ quan có thẩm quyền"
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/content/download/178439/4785584/file/Mau%20co%20mat.doc
24/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
Thủ tục nhận lại tài sản bị mất cắp
Mất hết!
Khai báo kiểu trực tiếp khác khai báo kiểu gián tiếp ở chỗ nào ( tin học 11)?
Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số?
Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân là khi nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp