Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? ý thức phương pháp luận của việc nghiên cứu vấn đề trên?
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử | Triết học 29/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
*Thực tiễn:Toàn bộ hoạt động vật chất có tính chất lịch sử xã hội của con người làm biến đổi tự nhiên và xã hội.Nó nằm trong phạm trù vật chất.  

=>Biện chứng của hoạt động thực tiễn là sự tác động qua lại giữa con người và hiện thực khách quan,trong dó con người là chủ thể,hiện thực khách quan là khách thể.Chủ thể với tính tích cực,sáng tạo đã tách động vào khách thể làm biến đổi khác thể và biến đổi cả chủ thể.Hoạt động thực tiễn được biểu hiện rất đa dạng nhưng có thể khái quát ở 3 hình thức cơ bản sau:  

-Hoạt động sản xuất vật chất trong xã hội(vai trò quyết định)  

-Họat động cải biến xã hội  

-Nghiên cứu,thực nghiệm khoa học:hoạt động thực tiễn đặc biệt của con người

*Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức:  

-Theo quan điểm của duy vật biện chứng:thực tiễn có vai trò đặc biệt to lớn đối với nhận thức,nó chính là cơ sở mục đích,động lực của nhận thức,là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý.  

+Thực tiễn là cơ sở động lực của nhận thức vì xét đến cùng mọi tri thức của con người đều có nguồn gốc từ thực tiễn do đó mà nói rằng thực tiễn là cơ sở của nhận thức.  

+Chính thông qua hoạt động thực tiễn nó luôn luôn nảy sinh nhu cầu mới thúc đẩy nhận thực phát triển vì thế mà nói thực tiễn là động lực của nhận thức,chẳng hạn:từ nhu cầu chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo mà thúc đẩy nhận thức của con người khám phá ra bản đồ gen người...,từ nhu cầu thực tiễn quan sát các vật bé nhỏ mà thúc đẩy nhận thức con người sáng tạo ra các kính hiển vi.  

+Thực tiễn là mục đích của nhận thức vì xét đến cùng nhận thức là nhằm phục vụ hoạt động thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực tiễn. -Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý vì các tri thức của con người đc khái quát,tổng kết chưa chắc đã đúng do vậy các tri thức ấy phải đc kiểm tra đối chứng  

trong thực tiễn nếu đó là đúng thì đó là chân lý.

*Ý nghĩa phương pháp luận:  

-Trong quá trình nhận thức phải luôn thấy rõ vai trò của hoạt động thực tiễn,không được xa rời thực tiễn.  

-Trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học phải kết hợp với họat động sản xuất thực tiễn theo phương châm học đi đôi với hành =>học mới có kết quả.
29/11/2010 Đăng bởi haihaua.tk
2 trong số 5
phan tich vai tro cua thuc tien doi voi nhan thuc
08/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
phan tich vai tro cua thuc tien doi voi nhan thuc
08/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
18/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. rút ra ý nghĩa phương pháp luận.
12/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
hãy phân tích cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả ,ví dụ đến đấy để làm rõ lý luận gắn với thực tiễn
khách thể nghiên cứu là gì?
Nghiên cứu cái gì trong khu vực phi chính thức?
cơ sở thực tiễn để Đảng ta đổimới tư duy công nghiệp hóa, ai lam duoc giup minh voi!!!...hixx
Vai trò của ý thức trong thời đại ngày nay? mong sớm được nhận câu trả lời..hic e sắp thi triết rùi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp