Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
BÀI 1.Viết chương trình ghi bảng cửu chương ra file bangcuuchuong.txt.
Ngôn ngữ lập trình | Âm nhạc 13/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
///open file
for (int i = 2 ; i < 10 ; i ++ ) // bang cuu chuong tu 2 toi 9
{
    for (int j = 1 ; j < 10 ; j ++ ) // nhan tu 1 toi 9
    {
       int a = i * j ;
       printf("%d x %d = %d", i , j , a); /// thay ham printf bang ham write file tuong ung.
       printf("\n");
    }
}

///close file

good luck
15/01/2011 Đăng bởi Thanh Xuan
2 trong số 3
Còn chương trình dưới đây là Pascal, bạn xem có phải không nhé (vì bạn không nói rõ dùng ngôn ngữ nào!
Program Ban_Cuu_Chuong;
Var f : text;
     i, j :Byte;
Begin
Assign(f,'D:\BangNhan.txt');
Rewrite(f);
For i := 1 to 10 do
   For j := 1 to 10 do Writeln(f,i,' x ',j,' = ',i*j);
Close(f);
End.
--------------------------------------
Sau khi bạn soạn và chạy chương trình trong Pascal xong, bạn ra Windows mở file 'BANGNHAN.TXT' lên xem nhé!
Chúc vui vẻ!
25/01/2011 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh Lâm
3 trong số 3
uses crt;
var f: text;
i,j:byte;
begin
clrscr;
assign(f,'bangcuuchuong.txt');
rewrite(f);

writeln(f,' BAN CUU CHUONG ':48);
writeln(f,'***************** ':50);
for i:=1 to 10 do for j:=2 to 9 do
write(f,'|',j:2,'x',i:2,'=',j*i:3);
close(f);
readln;
end.
26/05/2011 Đăng bởi thieuzahovo_01655376474
Bạn cũng có thể quan tâm
sau khi ẩn một chương trình trong máy tính muốn khôi phục lại làm nhu thé nào?
Tại sao ROM không được phải là để ghi nhớ chương trình sẵn sàng làm việc mà không phải nạp lại. vd
làm cách nào để sửa dữ liệu trong file.pdf
Nén file cài đặt chương trình trong Program.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp