Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Xin xem các mục từ khác có tên tương tự ở Chủ nghĩa xã hội (định hướng).

Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế-xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng nhằm mục đích tiến đến sự công bằng trong xã hội và trong kinh tế cũng như tiến đến một sự hợp tác tốt hơn[1]. Quyền điều khiển có thể là trực tiếp qua một tập thể như hình thức công đoàn hay gián tiếp qua hình thức nhà nước. Nhìn theo khía cạnh kinh tế thì chủ nghĩa xã hội có đặc tính là sự sở hữu của các phương tiện sản xuất đã được "cộng đồng hóa".

Phong trào xã hội hiện nay bắt đầu từ phong trào của giai cấp lao động trong cuối thế kỷ 19. Trong thời gian đó, cụm từ "chủ nghĩa xã hội" thường được dùng để nói về những phê phán của các nhà phê bình xã hội châu Âu khi họ phê bình về chủ nghĩa tư bản và về khái niệm sở hữu riêng. Đối với Karl Marx, người đã đóng góp một phần lớn trong việc xây dựng phong trào xã hội hiện đại, thì chủ nghĩa xã hội sẽ là một hệ thống kinh tế-xã hội sau khi một cuộc cách mạng đã nổ ra để chuyển quyền điều khiển các phương tiện sản xuất từ tay của một số ít sang tay của một tập thể. Sau đó, xã hội đó sẽ tiến sang chủ nghĩa cộng sản.

Có rất nhiều tư tưởng và phong trào được gọi, hay tự gọi, là theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng từ thế kỷ 19 đến nay, những người theo chủ nghĩa xã hội đã không thể đưa ra một tư tưởng hay một kế hoạch chung cho họ. Trái lại, những người theo chủ nghĩa xã hội tự chia họ ra nhiều nhánh khác nhau và nhiều khi đối nghịch nhau, nhất là giữa những người theo nhánh chủ nghĩa xã hội cải cách và những người theo chủ nghĩa cộng sản.
19/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
2 trong số 3
Xã hội tư bàn là xã hội người bóc lột người(ông chủ và công nhân)
Xã hội chủ nghĩa là xã hội mà mọi người đều tính bình quân(nghĩa là người làm nhiều và làm ít đều như nhau) hay nói cách khác là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
05/07/2011 Đăng bởi Mở
3 trong số 3
Phân tích thực tiễn quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các nền dân chủ, đặc biệt là những quy luật của nền dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- lenin đã khẳng định: đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài và ko thể dừng lại ở dân chủ tư sản. Sự tất yếu diễn ra và thặng lợi của một nền dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và tiến bộ hơn gấp triệu lần.

Dân chủ tư sản là chế độ tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất tập trung vào tay tư bản và chúng có quyền phân phối và sử dụng những tư liệu đó. Những người lao động phải làm thuê cho chúng với mức lương rẻ mạt.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội. Chế độ sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu ko ngừng tăng lên về vật chất và tinh thần của tất cả quần chúng nhân dân lao động

Cả 2 nền dân chủ đều tuân theo tiêu chí quyền lực thuộc về nhân dân. Nhưng nhân dân là ai thì lại do xã hội quy định. Đều đc thực hiện bầu và bãi nhiệm các thành viên trong tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước và tực hiện điều đó bằng quyền lực nhà nước. Cả 2 nền dân chủ đều kế thừa những tinh hoa và phát triển ở mức cao hơn của những nền dân chủ trước đó.

Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản và giai cấp này nắm mọi quyền hành trong tay chi phối toàn xã hội. Đó là một nền dân chủ số ít, chuyên chính số đông. Dân chủ giả hiệu nửa vời: đó là những lời hứa suông, lợi ích là một thứ bánh vẽ. Trái lại và có sự đầy đủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách là chế độ nhà nước đc sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực đều thuộc về tay nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp nhân dân lãnh đạo thông qua chính đảng của họ. Điều đó cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực cuẩ xã hội của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể và mọi công nhân đều đc tham gia vào công việc của nhà nước. Đây là một nền dân chủ theo số đông, một nền dân chủ htuwcj sự rộng rãi.

Bên cạnh đó nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn là một nền dân chủ mang tính giai cấp. Thực hiện dân chủ rộng rãi với đa số quần chúng nhân dân, đồng thời hạn chế dân chủ và thực hiện trấn áp với thiểu số giai cấp áp bức, bóc lột và phản động. Trong nền dân chủ đó, chuyên chính và dân chủ là 2 mặt, 2 yếu tố quy định lẫn nhau, tác động bổ sung cho nhau.

Đây chính là chuyên chính kiểu mới dân chủ kiểu mới

Lenin khẳng định: Nền dân chủ tư sản càng phát triển càng đi lên độc tài chuyên chính. Còn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa càng phát triển càng đi đến chỗ giản đơn tiêu biến
ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG không phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ vì

Đa nguyên là cùng một lúc tồn tại nhiều chế độ chính trị khác nhau trong cùng một đất nước

Đa Đảng là nhiều Đảng phải cùng tồn tại trg một thể chế nhà nước, cùng cầm quyền và lãnh đạo 1 quốc gia

Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ để giai cấp tư sản chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. Phong trào công nhân tiến bộ trên toàn thế giới dựa vào việc đòi mở rộng quyền tự do, dân chủ, thực chất là để điều chỉnh lợi ích của cá nhân

Đa nguyên chính trị, đa đảng sẽ dẫn đến việc tranh giành lợi ích giữa các nhóm, các đảng phái để nắm đc quyền lực về chính trị và kinh tế về phía mình.

Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa nhiều Đảng phái, họ sẽ tìm mọi cách để lợi ích thuộc về phái mình nhiều nhất, ko quan tâm tới lợi ích của nhân dân và của xã hội dẫn đến ảnh hưởng về đời sống, kinh tế - văn hóa xã hội. Điều này trái với ý nghĩa, bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảm bảo quyền lợi thuộc về nhân dân
LIÊN HỆ

Trên thế giới: Những nước đa nguyên, đa đảng như Mỹ, Anh, Pháp … bề ngoài thì quyền lực nhà nước chia đều cho nhiều Đảng và cơ hội dân chủ cho nhiều người sẽ cao hơn. Nhưng thực chất nó chỉ phục vụ lợi ích của từng tập đoàn tài chính kinh tế gắn với một Đảng phái nhất định. Ở nhưng nước này có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt; tình hình tài chính ko ổn định; bạo loạn khủng bố diễn ra thường xuyên và gây những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ở Việt Nam: Vẫn luôn chịu sự chông phá của những thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ, phá vỡ Đảng, có những luận điệu xuyên tạc nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhưng với sự lãnh đạo của 1 Đảng – Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta luôn giư vững đc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết lập cơ chế dân chủ, xem lợi ích của nhân dân là kim chỉ nam cho những hành động, chính sách. Luôn nêu cao khẩu hiệu: Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
10/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước mác được gọi là chủ nghĩa không tưởng??
phan tich mau thuan trong nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan o viet nam hien nay
Những yếu tố tư tưởng xã hội chủ nghĩa được xuất hiện từ khi nào??
vì sao việt nam lại bỏ qua chủ nghĩa tư bản tiêns lên chủ nghĩa xã hội
phân tích luận điểm" muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa"
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp