Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
viet chuong trinhnhap day so thuc a tim max cua cac phan tu va tim vi tri dat max
Đại học 12/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Chương trình viết bằng Pascal như sau:
Program Max;
var A: array [1..50] of real; {Mảng A để chứa dãy số thực*}
    Max: real; {Max là số lớn nhất trong dãy}
    i,n,vt: byte; {i là biến điều khiển, n là số phần tử lớn nhất của dãy, vt là biến lưu vị trí của phần tử lớn nhất}
Begin
   repeat
       write('Nhap so phan tu cua day: ');
       readln(n);  {Câu lệnh repeat until để khống chế số lượng phần tử của dãy}
   until ((n<=50) and (n>0));
   for i:=1 to n do
       begin
           write('Nhap phan tu thu ',i,': ');
           reanln(A[i]);
       end; {Câu lệnh for dùng để nhập các phần tử của dãy và lưu vào mảng A}
   Max:=A[1]; {Khởi gán giá trị lớn nhất bằng phần tử đầu tiên của dãy}
   vt:=1; {Khởi gán vị trí của Max là 1}
   for i:=2 to n do
       if A[i]>Max then {So sánh giá trị từng phần tử trong mảng với giá trị lớn nhất tạm thời}
           begin
               Max:=A[i]; {Cập nhật lại giá trị của Max}
               vt:=i; {Cập nhật lại giá trị của vt}
           end;
   writeln('Gia tri lon nhat la: ',Max); {Ghi ra giá trị lớn nhất}
   writeln('Vi tri cua no trong day la: ',vt); {Ghi ra vị trí của nó}
   readln; {Dừng chương trình để xem kết quả}
end.

Chúc bạn học tốt hơn!
21/11/2010 Đăng bởi Hoàng Anh
Bạn cũng có thể quan tâm
tim min,max cua sin^2 x+ 1/cos^2 x
Tim max cua bieu thuc : C = (3 - x)(4 - y)(2x + 3y) voi 0 <= x <= 3 ; 0 <= y <= 4
tim gia tri nho nhat cua : P= a^3 +b^3 +a^2+ b^2
Giải toán? cho góc xoy và 2 điểm A,B lần lượt trên ox,oy sao cho AB=1.gIá trị max của độ dài đoạn OB là...
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp