Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào sử dụng dấu giá trị tuyệt đối trong excel ?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Đây là một công thức tính giá trị tuyêt đối của một số trong excel.
Bạn sử dụng hàm ABS (công thức tính giá trị tuyệt đối) khi cần lấy giá trị tuyệt đối của một số nhất định. Cách dùng này sẽ giúp bạn thao tác trên excel nhanh hơn khi bạn cần lấy giá trị tuyệt đối của nhiều ô trong excel.

Hàm ABS:
- Lấy giá trị tuyệt đối của một số
- Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.
- Ví dụ:
      =ABS(A5 + 5)
28/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 2
Có lẽ bạn muốn nói đến việc dùng dấu $ để cố định dòng, cột hoặc ô khi ta di chuyển công thức. Ví dụ:
Nếu = $A$1 (Cố định ô) thì di chuyển đi đâu cũng đều có giá trị của A1;
Nếu =A$1 (cố định dòng)- thì khi di chuyển theo cột vẫn giữ nguyên giá trị A1
Nếu =$A1 (cố định cột) - thì khi di chuyển theo dòng vẫn giữ nguyên giá trị A1
21/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Phương pháp giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối?
chỉ mình cách giải phương có 2 dấu trị tuyệt đối với
gái trị tuyệt đối
hỏi ve excel
làm sao tắt hiển thị giá trị 0 trong excel của win2007
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp