Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số các trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897
Khoa học & Toán học 23/12/2012 Đăng bởi Boy Buồn Tẻ
Câu trả lời
1 trong số 1
Từ 1 đến 9 có 9 số có một chữ số tương ứng với 9 trang, phải viết  9 chữ số.
Từ 10 đến 99 có 90 số có hai chữ số tương ứng với 90 trang, phải viết 180 chữ số.
Từ 100 đến 999 có 900 số có ba chữ số tương ứng với 900 trang, phải viết  2700 chữ số.
Vì 9 + 180 + 2700 = 2889 < 3897 nên quyển sách có những trang được đánh số với 4 chữ số ( bắt đầu từ trang số 1000 ).
Số trang được đánh số với 4 chữ số là:
( 3897 – 2889 ) : 4 = 252 ( trang )
Vậy quyển sách có:
9 + 90 + 900 + 252 = 1251 ( trang )
23/12/2012 Đăng bởi hingkom
Bạn cũng có thể quan tâm
đánh số trang sách người ta dùng số chữ số bằng đúng 2 lần số trang sách. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang
Giúp toán 6 với
Những cuốn sách nào hay? Các ban giúp mình với
Khi nào xuất bản thế last symbol ở Việt Nam?
sách Đắc Nhân Tâm viết những gì? có hay không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp