Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích luận điểm" muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa"
Pháp luật | Xã hội 11/11/2010 Đăng bởi feignlove
Câu trả lời
1 trong số 4
Mình ý kiến đầu tiên.

Xã hội do con người tạo ra. nên muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa. điều số 1 phải có con người xã hội chủ nghĩa
11/11/2010 Đăng bởi raovat30s.com
2 trong số 4
tôi đố ai định nghĩa được như thế nào là con người XHCN. Thật không tưởng và hư vô. Chừng nào mà: "Của cải như không khí, cảnh vật như thần tiên, con người như thánh hiền" thì lúc đó CNXH mới có được. Bạn thử nghĩ xem đến bao giờ thì bạn hết đầu óc tư hữu? Chắc chỉ khi nào là thánh hiền thôi...
11/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
Chào bạn,
Mình nghĩ là bạn đã đưa vấn đề rất hay và theo mình bạn đang nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin và đây là một trong những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin. Nếu trên Google H&Đ mà bạn yêu cầu mọi người trả lời từ 1 - 2 trang giấy thì có vẻ không ổn rồi. Tuy nhiên tôi có thể gợi ý cho bạn một số vấn đề sau:
- Về chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh không bao giờ quan niệm hình thái xã hội đó như một mô hình hoàn chỉnh, một công thức bất biến. Bao giờ Người cũng coi trọng những điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa khách quan. Người chỉ đề ra những mục tiêu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với những bước đi thiết thực và những nội dung cơ bản nhất. Theo Người: "Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết là làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và được sống đời hạnh phúc"; "Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân" xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là làm cho nhân dân ta có một đời sống thật sung sướng, tốt đẹp. Người dạy xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thiết thực, phù hợp với điều kiện khách quan, phải nắm được quy luật và phải biết vận dụng quy luật một cách sáng tạo trên cơ sở nắm vững tính đặc thù, tránh giáo điều, rập khuôn máy móc. Sự sáng tạo đó gần gũi, tương đồng, nhất quán với luận điểm của Ăngghen: "Đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một lý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay". Vì vậy, không chỉ trong lý luận về đấu tranh giành độc lập dân tộc mà cả trong lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội khi định ra những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, trước hết, "cần có con người xã hội chủ nghĩa", Hồ Chí Minh đã thể hiện nhất quán quan điểm về con người: con người là mục tiêu, đồng thời vừa là động lực của sự nghiệp giải phóng xã hội và giải phóng chính bản thân con người.
- Chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp của quần chúng nhân dân nhưng muốnxây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người mới xã hội chủ nghĩa, do vậy con người cần phải được chuẩn bị tốt về tinh thần, trí lực, tư tưởng...Vì thế, nâng cao dân trí là nhu cầu cấp bách và lâu dài. Nâng cao dân trí phải gắn liền với sự nghiệp giáo dục đào tạo để hình thành đội ngũ trí thức mới, có tri thức hiện đại, mang bản sắc văn hóa dân tộc.
- Con người vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của xã hội. Sự nghiệpxây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải xây dựng con người mới, đó là yêu cầu khách quan. Con người mới xã hội chủ nghĩa được xây dựng là con người phát triển toàn diện, có tinh thần và năng lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, có tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế trong sáng, có lối sống tình nghĩa và có tính cộng đồng cao.
- Con người XHCN trong thời đại mới.

Một số gợi ý để bạn tham khảo và viết cho hoàn chỉnh!
11/11/2010 Đăng bởi Tư vấn trực tuyến
4 trong số 4
Họ muốn thay cái đầu của chúng ta, chúng ta thành chuột cho bọn CS thí nghiệm hết rồi. 70 năm Liên Xô đã làm việc đó.
09/03/2011 Đăng bởi 30-04
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước mác được gọi là chủ nghĩa không tưởng??
phan tich mau thuan trong nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan o viet nam hien nay
Nhà nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện từ khi nào?
vì sao nói tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng dân tộc mang ý nghĩa chủ đạo? Vì sao?
Xã hội xã hội chủ nghĩa là như thế nào liên hệ với xã hội, xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp