Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chữ số tận cùng của số 95^354 - 51^25 là
Thi cử 26/02/2011 Đăng bởi Trương Vô Kị
Câu trả lời
1 trong số 2
Số tận cùng sẽ bằng 4
Ta giải như sau :

Bạn hãy để ý một số có chữ số tận cùng là 5 thì lũy thừa lên bao nhiêu đi nữa thì chữ số tận cùng cũng bằng 5 vậy  95^354 có chữ số tận cùng bằng 5
Tiếp đến ta phân tích 51^25 :
Một số có tận cùng bằng 1 thì lũy thừa lên bao nhiêu chữ số tận cùng cũng bằng 1 vậy 51^25 có chữ số tận cùng bằng 1
Vậy chữ số tận cùng của số 95^354 - 51^25 là bằng hiệu của 2 chữ số hàng đơn vị tức là 5 - 1 = 4.
26/02/2011 Đăng bởi Minh Triết
2 trong số 2
4
03/03/2011 Đăng bởi Tôn Ngộ Không
Bạn cũng có thể quan tâm
(1x2x3x4x........x 48x49) - 1x3x5x.......x47x49 số tận cùng của hiệu là chữ số mấy
1 số chia hết cho thì chữ số tận cùng là chữ số 4,đúng hay sai
cho A= 3^2012. Hỏi 2 chữ số tận cùng
số 999^4 +999 có ba số tận cùng là bao nhiêu?
mọi người giúp mình bài toán lớp 5 này nhé!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp