Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Lập trình pascal tính chu vi,diện tích hình chữ nhật,hình vuông,tam giác,hình tròn như nào (trên1 chương trình).
Ngôn ngữ lập trình 24/09/2012 Đăng bởi Tống Tất Hùng
Câu trả lời
1 trong số 2
Bài này quá cơ bản
25/09/2012 Đăng bởi Chàng_Mưa
2 trong số 2
* Bạn có thể tham khảo code bên dưới:

program abc;

procedure hinh_tam_giac;
var a, b, c, s, p: real;
begin
 writeln('* Hình tam giác');
 write('Nhập vào độ dài ba cạnh của hình tam giác.');
 readln(a);
 readln(b);
 readln(c);
 writeln('a=', a:4:2,', b=', b:4:2, ', c=', c:4:2);

 if ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
 begin
   p:=(a+b+c)/2;
   s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   writeln('Chu vi tam giac = ', (2*p):4:2) ;
   writeln('Diện tích tam giác = ', s:4:2);
 end
 else
   writeln('Tam giác không hợp lệ.');
end;

procedure hinh_chu_nhat;  
var a,b: real;
begin
 writeln('* Hình chữ nhật');
 write('Nhập chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.');
 readln(a);
 readln(b);
 writeln('dài = ', a:4:2,', rộng = ', b:4:2);
 
 if ((a>0) and (b>0)) then
 begin
   writeln('Chu vi hình chữ nhật = ', (2*(a+b)):4:2);
   writeln('Diện tích hình chữ nhật = ', (a*b):4:2);
 end
 else
   writeln('Hình chữ nhật không hợp lệ.');
end;

procedure hinh_vuong;  
var a: real;
begin
 writeln('* Hình vuông');
 write('Nhập độ dài cạnh của hình vuông.');
 readln(a);
 writeln('a = ', a:4:2);
 
 if (a>0) then
 begin
   writeln('Chu vi hình vuông = ', (a*4):4:2);
   writeln('Diện tích hình vuông = ', (a*a):4:2);
 end
 else
   writeln('Hình vuông không hợp lệ.');
end;

procedure hinh_tron;
var r: real;  
begin
 writeln('* Hình tròn');
 write('Nhập vào bán kính hình tròn.');
 readln(r);
 writeln('r = ', r:4:2);

 if (r>0) then
 begin
   writeln('Chu vi hình tròn = ', (2*pi*R):4:2);
   writeln('Diện tích hình tròn = ', (pi*R*R):4:2);
 end
 else
   writeln('Hình tròn không hợp lệ.');
end;
 
begin
 hinh_tam_giac();
 hinh_chu_nhat();
 hinh_vuong();
 hinh_tron();
 readln
end.
01/10/2012 Đăng bởi xvn166
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao nắp cống lại hình tròn?
Với 8 cây bạn nào có thể trồng chúng tại các vị trí trên mặt đất tạo ra hình có >= 6 hình vuông?
turbo pascal viết chương trình con tính giai thừa a!
Câu hỏi về hình học không gian mọi người giúp mình ạ:)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp