Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tài liệu về vai trò của pháp luật đối với kinh tế
Pháp luật 04/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Trong nen kinh te thi truong hoat dong kinh te dien ra het suc phuc tap: ve quan hekinh te, ve chu the,ve loi ich, ve hinh thuc phap ly...can co phap luat de dieu chinh.Khong co pha luat hoac phap luat khong phu hop voi nhung yeu cau cua nen kinh te thi truong thinen kinh te thi truong khong the van hanh troi chay.Cho nen thieu vai tro cua phap luat khong the co nen kinh te thi truong van minh.
Phap luat la su the che hoa duong loi chu truong chinh sach cua dang va nha nuoc,tao khuon kho va moi truong phap ly thuan loi cho cac chu the tham gia hoat dong tren linh vuc kinh te,dong thoi bao dam su tang truong kinh te gan lien voi tien bo xa hoi

...Ai biet cau tra loi cac loai van ban hop dng vo hieu thi pm ­wa nick gmail or njck chat of minh: nhoemnhieu_10392.minh chan thanh cam on(tks nhiu).
30/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vai trò của con người trong thế giới tự nhiên?
Bạn nào lập thứ tự thành viên xinh nhứt snsd đi
khoa học có vai trò đối với cuộc sống của chúng ta như thế nào?
Doanh nghiệp tư nhân có vai trò như thế nào sau đổi mới?
vai trò của tôn giáo
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp