Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
anh chị nào có giáo trình: KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SXUẤT TRONG DN của trường KTế Qdân cho em với. em cảm ơn!
em tìm mãi mà ko thấy.
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử | Kinh doanh & Tài chính 16/11/2010 Đăng bởi myc
Câu trả lời
1 trong số 3
Mình tìm thấy cuốn sách này nhưng nó được đăng bán chứ không phải download.

http://goodsmart.vn/san-pham/19127/Kinh-chuc-trong-doanh-nghiep.html
http://www.xbook.com.vn/newsdetail.asp?CatId=336&NewsId=9691

Nếu có muốn nghiên cứu thì mình có tài liệu sau:


Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Ý nghĩa, mục đích của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
1.1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
1.1.4. Một số nguyên tắc tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
1.1.5. Những chỉ tiêu đánh giá trình độ tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
1.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp
1.2.2. Tổ chức sản xuất về không gian và thời gian
1.2.3. Loại hình sản xuất và các phương pháp tổ chức sản xuất
CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP VÀ ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT
2.1. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH TRONG DOANH NGHIỆP
2.1.1. Vai trò của kế hoạch đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh
2.1.2. Công tác kế hoạch trong doanh nghiệp
2.1.3. Các hình thức kế hoạch trong doanh nghiệp
2.2. KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
2.2.1. Quan điểm cơ bản về kế hoạch tác nghiệp
2.2.2. Nội dung chủ yếu của việc xây dựng kế hoạch tác nghiệp
2.2.3. Các nguyên tắc cần được quán triệt khi xây dựng kế hoạch tác nghiệp
2.3. CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT
2.3.1. Quan niệm về công tác điều độ sản xuất
2.3.2. Nhiệm vụ và nội dung của công tác điều độ
2.3.3. Tổ chức bộ máy điều độ
CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
3.1. TẠO LẬP CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỐI ƯU TRONG DOANH NGHIỆP
3.1.1. Vai trò của cơ cấu lao động tối ưu
3.1.2. Phương pháp xác định cơ cấu lao động tối ưu trong doanh nghiệp
3.2. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG CÁC TỔ SẢN XUẤT
3.2.1. Khái niệm và tác dụng của định mức lao động
3.2.2. Phân loại thời gian hao phí và cơ cấu của định mức thời gian
3.3. SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM SỨC LAO ĐỘNG
3.3.1. Sử dụng số lượng lao động
3.3.2. Sử dụng thời gian lao động
3.3.3. Sử dụng chất lượng lao động
3.3.4. Sử dụng cường độ lao động
3.3.5. Năng suất lao động và các biện pháp tăng năng suất lao động
CHƯƠNG 4. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT VÀ CHẾ ĐỘ SỬA CHỮA DỰ PHÒNG THEO KẾ HOẠCH TRONG DOANH NGHIỆP
4.1. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
4.1.1. Các giai đoạn tiến hành chuẩn bị kỹ thuật
4.1.2. Phương pháp định mức sử dụng máy móc thiết bị
4.1.3. Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị và biện pháp sử dụng tiết kiệm máy móc thiết bị
4.2. CÔNG TÁC KIỂM TRA KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP
4.2.1. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác kiểm tra kỹ thuật
4.2.2. Đối tượng của công tác kiểm tra kỹ thuật
4.2.3. Tính chất của công tác kiểm tra kỹ thuật
4.2.4. Các hình thức kiểm tra kỹ thuật
4.2.5. Các phương pháp kiểm tra kỹ thuật
4.3. CHẾ ĐỘ SỬA CHỮA DỰ PHÒNG THEO KẾ HOẠCH
4.3.1. Ý nghĩa của việc sửa chữa máy móc, thiết bị
4.3.2. Chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch
4.3.3. Các hình thức tổ chức công tác sửa chữa máy móc thiết bị
4.3.4. Xác định lượng lao động cho công tác sửa chữa và thời gian ngừng máy để sửa chữa
4.3.5. Những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị
CHƯƠNG 5. TỔ CHỨC CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU
5.1. ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU
5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu
5.1.2. Cơ cấu của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu
5.1.3. Công tác quản lý định mức sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
5.2. KẾ HOẠCH CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
5.2.1. Xác định lượng vật liệu cần dùng
5.2.2. Xác định lượng nguyên vật liệu dự trữ
5.2.3. Xác định lượng nguyên vật liệu cần mua sắm
5.2.4. Kế hoạch tiến độ mua sắm nguyên vật liệu
5.3. QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
5.3.1. Tổ chức tiếp nhận nguyên vật liệu
5.3.2. Tổ chức quản lý kho
5.3.3. Tổ chức cấp phát nguyên vật liệu
5.3.4. Thanh quyết toán nguyên vật liệu
5.4. SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU
5.4.1. Ý nghĩa của việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu
5.4.2. Những chỉ tiêu đánh giá trình độ sử dụng nguyên vật liệu
5.4.3. Phương hướng và biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu

Download nhé http://www.vnlog.com/download/mf/?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fiurd5mgjign
16/11/2010 Đăng bởi Mr. X
2 trong số 3
Down được mà bạn ơi ?
23/11/2010 Đăng bởi mimi
3 trong số 3
Mình cũng đang cần mà tìm mãi không được. Ai có gửi cho mình với
28/06/2012 Đăng bởi Manhsdcc
Bạn cũng có thể quan tâm
Anh chị giúp em về Thuế GTGT ..........
anh chị ơi cho em hỏi cái này với??
Anh chị ơi cho em hỏi??
Anh chị cho em hỏi tí
Anh chị ơi. Quân sư cho em với ạ????
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp