Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách sử dụng hàm if trong Excel.
001tp là thành phố còn 001th là tỉnh , có nhiều số thứ tự lắm như là 002tp 003th 004tp...Cột đó là cột B2. vậy hàm đó viết như thế nào
Ngôn ngữ lập trình | Phần mềm 20/11/2010 Đăng bởi Masha
Câu trả lời
1 trong số 1
=if(right(B2;2)="tp";"thành phố";"tỉnh")
20/11/2010 Đăng bởi DinhThang.Ucoz.Com
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào dùng hàm if trong excel?
Trong Excel Tôi muốn dùng hàm if lồng nhau đến 100, xin mọi người giúp đỡ. Thanks
Hàm sau đây có ý nghĩa như thế nào? {=sum(if(left(soctu_nk,2)="pc",1,0)*if(left(ngayctu_CTGS,3)=A8,1,0)*sotien_b)}
Dùng hàm if có khoảng cách trong dấu nhánh đơn ý nghĩa như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp