Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài tập thẩm định giá trị doanh nghiệp (giải giúp mình với)
Một doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa có tài liệu sau:
I. trích bảng CĐKT ngày 31/12/N
Tài sản 1/1 31/12 Nguồn vốn 1/1 31/12
A,TSLĐ & ĐTNH
1,Tiền
2,Đầu tư dài hạn
3,Khoản phải thu
4,Hàng tồn kho
5,TSLĐ khác

B, TSCĐ& ĐTDH
1, giá trị còn lại của TSCĐ
2, Đầu tư tài chính dài hạn
3,XDCB dở dang
4, Kí quỹ, kí cược 810
100
20
165
525
-

870
790

80

-
- 1000
169
70
195
566
-

1000
900

100

-
-
A,Nợ phải trả
1,Nợ ngắn hạn


2, Nợ dài hạn


B, vốn chủ sở hữu
1, nguồn vốn quỹ
+ nguồn vốn KD
+ quỹ đầu tư ptrien
+lãi chưa phân bổ
2, nguồn kinh phí 1088
220


788


672
672
610
52
10
- 1160
310


850


850
840
610
194
36
-

Tổng 1680 2000 1680 2000

2. nguyên giá và khấu hao lũy kế từng nhóm TSCĐ tíh đến 31/12/N
Nhóm TSCĐ Nguyên giá Khấu hao lũy kế
1. Nhà cửa vật kiến trúc
2. Máy móc thiết bị
3. Phương tiện vận tải
4. Dụng cụ quản lý
5. TSCĐ khác 200
680
170
150
50 70
150
60
50
20
Cộng 1250 350

3. theo tài liệu hướng dẫn kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ ngày 31/12/N
a. hệ số đánh giá lại TSCĐ
- nhà cửa vật kiến trúc: 0,8
- máy móc thiết bị : 0.9
- phương tiện vận tải: 0.7
- dụng cụ quản lý: 0.8
- TSCĐ khác: 0.7
b. hệ số giá trị còn lại đối với hàng hóa tồn kho là 0.9
c . các loại tài sản khác và các khoản nợ không thay đổi
4. vốn kinh doanh và lợi nhuận sau thế trong các năm gần đây
Chỉ tiêu 1 2 3 4
1. LNST
2. VKDBQ 345
1850 355
1900 375
1950 388
2000

5, tỷ suất lợi nhuận sau thế trên vốn kinh doanh bình quân của các doanh nghiệp hiện hành là 15%
Yêu cầu:
Ước tính giá trị doanh nghiệp theo phương pháp GW

Xã hội | Pháp luật | Thi cử | Kế toán 06/05/2011 Đăng bởi Gấu trúc
Câu trả lời
1 trong số 1
Sao lại dài thế này , chưa hiểu bạn định hởi gì nhưng nếu bnaj muốn hiểu thêm về quản trị thì tham khảo trang dưới đây xem sao
21/08/2011 Đăng bởi aztulieu.com
Bạn cũng có thể quan tâm
Thế nào là doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn vốn,lao động,nộp ngân sách bao nhiêu?
Bạn sẽ kinh doanh gì với số vốn ban đầu 20tr?
Mình đang có ý định kinh doanh với số vốn hiện có là 20tr bạn nào có ý tương nào thì liên hệ mình cùng hợp tác
TK vốn góp liên doanh thuộc loại tài khoản nào?
Mình muốn tìm Mạnh Thường Quân tài trợ vốn đầu tư, kinh doanh!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp