Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bang can doi ke toan la j
Trang trí | Âm nhạc 05/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu dành cho DNNVV được Bộ Tài chính quy định.

Một bảng cân đối kế toán phải chỉ rõ tái sản cố định của doanh nghiệp (doanh nghiệp có cái gì), tài sản ngắn hạn (doanh nghiệp cho nợ những khoản nào), nợ ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn), nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Tài sản cố định gồm:

Tài sản hữu hình – nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác
Tài sản vô hình – uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn
Tài sản vãng lai là những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm:

Cổ phiếu
Bán thành phẩm
Tiền nợ của khách hàng
Tiền mặt tại ngân hàng
Các khoản đầu tư ngắn hạn
Các khoản trả trước – ví dụ tiền thuê
Các khoản nợ vãng lai là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm của doanh nghiệp, nó bao gồm:

Tiền nợ các nhà cung cấp
Các khoản vay dài hạn, rút quá ở ngân hàng hoặc các khoản mục tài chính khác
Thuế phải trả trong một năm
Các khoản nợ dài hạn, gồm:

Các khoản nợ đến kỳ hạn sau một năm – các khoản vay hoặc tài chính đến hạn phải trả sau một năm
Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại

Nhấn vào đường link http://www.business.gov.vn/uploadedFiles/Balance%20sheet%20-%20V.xls để tải về bảng Excel để lập Bảng cân đối kế toán.  Bạn có thể lưu lại văn bản đã tải về để làm mẫu bằng cách chọn “save as” trong Excel và chọn loại file là “template”.
05/11/2010 Đăng bởi Nguyễn Thế Viên
Bạn cũng có thể quan tâm
minh muon tro thanh mot ke toan gioi,neu khong co nhieu thoi gian de di hoc co cach nao heu qua nhat cho minh?
neu toi TN cao dang ke toan toi di quan su duoc khong
em muon hoc ke toan kiem toan thi nen chon hvtc hay hvnh a.
minh dang hoc ke toan nam4 nhung minh ra truong lai thich lam viec nganh gi do nang dong
cho minh hoi minh muon hoc trung cap ke toan ,,hoc ba cua minh da mat lau roi lieu nha truong co chap nhan khong?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp