Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
đảng Cộng Sản ra đời như thế nào??
Luận văn | Văn hóa 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại (năm 1917) đã tạo ra bước ngoặt lịch sử của nhân loại trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đó cũng là ngọn cờ cổ vũ cách mạng nước ta.
Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn) đã nhất trí thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
05/04/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
2 trong số 3
đảng cộng sản việt nam ra đời như thế nào
20/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
vai trò của nguyễn ái quốc
20/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Hỏi về đảng cộng sản Việt Nam
vai trò của chủ tịch HCM trong việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam?
Cộng sản là gì?
tại sao nói giải phóng dân tộc phải do đảng cộng sản lảnh đạo
Công lao của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp