Trang chủ > Danh sách câu hỏi > Câu hỏi
Câu hỏi
Hao mòn tài sản cố định là gì? Giá trị còn lại của tài sản cố định là gì, cách tính giá trị còn lại?
Kế toán 29/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
- hao mon TSCD hay con goi la khau hao TSCD : la su phan bo 1 cach co he thong gia tri phai khau hao cua TSCD trong suot thoi gian su dung huu ich(noi nom na la, khi ban su dung TSCD tu nam nay qua nam khac thi gia tri cua no giam dan di, chu y la nguyen gia thi van k doi nhe)
- co 3 phuong phap de tinh hao mon(khau hao): khau hao theo duong thang, theo so du giam dan va theo so luong san pham lam ra
- gia tri con lai = nguyen gia - hao mon
29/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 2
* Hao mòn TSCĐ(HMTSCĐ) :là sự giảm dần giá trị sử dụng của TSCĐ do tham gia vào quá trình SXKD dưới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc hay sự tiến bộ của KHKT
* Khấu hao TSCĐ(KHTSCĐ): là việc tính và phân bổ 1 cách có hệ thống giá trị cuat TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo thời gian sử dụng của TS đó.
HMTSCĐ và KH TSCĐ thường không bằng nhau
* Giá trị còn lại = Nguyên giá - Khấu hao lũy kế
31/03/2011 Đăng bởi MsNgân
Bạn cũng có thể quan tâm
đăng ký mức trích khấu hao tài sản cố định khi nào??
Chào mọi người, mình đang cố gắng tìm hiều về jquery, ai có tài liệu không cho mình xin với?
Làm thế nào để xử lý sự cố truyền thông??
Phân biệt giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất và giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ?
cần giúp đỡ về sự cố gmail
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp